Khoa Dược

Xác suất thống kê y dược

Môn xác suất thống kê y dược

1. Phần 1

2. Phần 2

3. Phần 3

4. Phần 4

5. Phần 5

6. Phần 6

7. Phần 7 (Phần cuối)

 

XÉT TUYỂN NGAY
THỨ CN, 16:41 25/03/2018 VỀ CNDL
Theo dõi CNDL trên:

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH