Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

“Trung ương đề cao biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, họ hàng trong công tác cán bộ” Sáng nay (12/5), Hộ

TP HCM: Hết thời “xài chùa” xe công
Hải Phòng không xin ý kiến Thủ tướng khi chuyển đổi hình thức đầu tư
Khó giải bài toán quá tải hàng không

“Trung ương đề cao biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, họ hàng trong công tác cán bộ”

Sáng nay (12/5), Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đã đi vào làm việc trọn vẹn nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này đã thành công tốt đẹp.

Kiểm soát quyền lực; chống chạy chức, chạy quyền

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu, làm rõ thêm 1 số vấn đề và khái quát lại một vài kết quả quan trọng đã đạt được, về thi công đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở trao đổi kỹ lưỡng và sâu sắc Đề án và Tờ trình của Bộ Chính trị, Hội nghị đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung thi công đội ngũ cán bộ một vài cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa một vài thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng tân tiến vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp tân tiến, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá XII

Nghị quyết Trung ương lần này đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ, một vài nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát có tình hình thực ở.

“Điểm nhấn của Nghị quyết lần này là Trung ương đề nghị phải có biện pháp phân tích cán bộ 1 một vàih khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều gặp khó, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ; coi đó là 1 trong một vài nhiệm vụ, biện pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hoá quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của 1 bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối có Đảng, Nhà nước và chế độ ta” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đề nghị thi công và đã đi vào làm việc thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo qui định mọi quyền lực đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc có trách nhiệm.

Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh một vài tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện một vài hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

Kiên quyết huỷ bỏ, thu hồi một vài chọn lọc không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm một vài tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.

Cụ thể hoá để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng một vài hình thức lấy ý kiến phân tích sự hài lòng của người dân đối có từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị 1 một vàih thích hợp.

Ban Chấp hành Trung ương chỉ rõ, để thực hiện có kết quả Nghị quyết, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi cùng có làm, khiến cho Nghị quyết lần này thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá XII VOV.VN-Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội nghị biểu hiện tinh thần, trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương.

Nhiều điểm mới quan trọng về cải một vàih tiền lương bổng

Tổng Bí thư cho biết, Hội nghị đã nhất trí ban hành Nghị quyết về cải một vàih chính sách bán hàng tiền lương bổng nhằm sớm thi công hệ thống chính sách bán hàng tiền lương bổng quốc gia khoa học, minh bạch, thích hợp có tình hình thực tiễn đất nước, cung cấp đề nghị phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần thi công hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền - Ảnh 2.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đã đi vào làm việc trọn vẹn nội dung chương trình đề ra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần phải kiên nhẫn, kiên quyết triển khai thực hiện thắng lợi một vài nội dung cải một vàih đã được Hội nghị lần này đề ra có nhiều điểm mới quan trọng so có một vài lần cải một vàih trước đó.

Đối có khu vực công, kiến trúc cơ cấu tiền lương bổng và tiền thưởng mới có tỉ lệ hợp lý hơn giữa lương bổng căn bản, một vài khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng. Xây dựng hệ thống bảng lương bổng mới, quy định mức lương bổng bằng số tiền tuyệt đối theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương bổng thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương bổng tiệm cận có khu vực phân khúc… Sắp xếp lại một vài chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tỉ trọng tối đa 30% trong tổng quỹ lương bổng.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương bổng và chi phí chi không ngừng nghỉ được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc trưng; được sử dụng quỹ tiền thưởng để thưởng định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn có kết quả phân tích, xếp loại mức độ đã đi vào làm việc công việc. Cùng có đó là mở rộng thí điểm cơ chế tiến hành mức chi lương bổng tăng thêm đối có 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, nhất là ở vùng động lực. Thực hiện khoán quỹ lương bổng cho một vài cơ quan, đơn vị. Bãi bỏ hệ số tiền lương bổng tăng thêm đối có cán bộ, công chức thuộc một vài cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt…

Theo Tổng Bí thư, cần khẩn trương thi công, đã đi vào làm việc hệ thống địa điểm việc làm để làm cơ sở trả lương bổng theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Quyết liệt thực hiện một vài biện pháp về tài chính, ngân sách, tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực làm việc của hệ thống chính trị và một vài đơn vị sự nghiệp công lập để bảo đảm đủ nguồn cho cải một vàih tiền lương bổng; bãi bỏ một vài khoản chi ngoài lương bổng của cán bộ, công chức, viên chức có lý do từ ngân sách nhà nước….

Về cải một vàih chính sách bán hàng bảo hiểm xã hội, Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cho rằng, trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh Bên cạnh đó việc cải một vàih để Bảo hiểm xã hội thực sự trở thành 1 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo công đoạn thích hợp có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống chính sách bán hàng bảo hiểm xã hội linh hoạt, phong phú, đa tầng, tân tiến và hội nhập quốc tế theo qui định “đóng – hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”.

Nêu cao Bên cạnh đó tinh thần trách nhiệm trước nhân dân

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã tìm hiểu, trao đổi và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017. Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy một vài thế mạnh, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng bộ hơn có quyết tâm cao hơn để thực hiện có hiệu quả một vài nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối có Đảng

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao biện pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền - Ảnh 3.
Các đại biểu nhất trí có dự thảo nghị quyết

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội nghị biểu hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương đảm bảo sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy một vài kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ khoá XII, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện, thi công Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Trung ương, trên từng cương vị công tác của mình, hãy nêu cao Bên cạnh đó tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt một vài nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Hội nghị Trung ương 7 đã đi vào làm việc trọn vẹn nội dung chương trình đề ra

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0