Năm 2018, Chính phủ cam kết tiếp tục “giảm chi phí cho doanh nghiệp”

Năm 2018, Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương “giảm giá thành cho công ty”. Đó là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn củ

Thị trưởng Los Angeles: Có thể hy vọng về đường bay thẳng Việt – Mỹ vào cuối năm 2019
Bộ Công thương nói gì về xử lý vụ việc “xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo”?
Doanh nghiệp nông nghiệp “tử vong” nhiều hơn là thành lập mới

Năm 2018, Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương “giảm giá thành cho công ty”.

Đó là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường, Đoàn Đại biểu Quốc hội đô thị Hà Nội về chủ trương giảm giá thành cho công ty trong năm 2018 và chiến lược khuyến khích công ty trong nước tăng cường quan hệ có công ty FDI.

Về giảm giá thành cho công ty, Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ có công ty tháng 5/2017, chủ đề của năm 2017 được chọn là “giảm giá thành cho công ty”. Một số công ty, hiệp hội công ty kiến nghị năm 2018 tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề giảm giá thành cho công ty để tác động đối có cùng đồng công ty sẽ rõ nét hơn và phát huy 1 vài kết quả thực hiện 1 vài nhiệm vụ, biện pháp đã triển khai năm trong 2017.

Tại Nghị quyết số 1/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chính phủ tiếp tục đề ra 1 vài nhiệm vụ như: Cải 1 vàih thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, áp dụng công nghệ tài liệu, khởi nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục và giá thành làm việc của người dân, công ty;

Cải thiện cơ bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ 1 vài chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực tranh giành của nền kinh tế; không ngừng nghỉ tổ chức 1 vài cuộc đối thoại có công ty, kịp thời xử lý các phản ánh và kiến nghị của công ty;

Triển khai đồng bộ, quyết liệt 1 vài biện pháp phát triển mạnh công ty, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tiếp tục đã đi vào hoạt động 1 vài cơ chế, chính sách bán hàng về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ công ty nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường tranh giành bình đẳng theo cơ chế phân khúc.

Với 1 vài nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra ở Nghị quyết số 01 nêu trên, có thể nói Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương “giảm giá thành cho công ty” trong năm 2018.

Về biện pháp năm 2018 để giảm giá thành không ngừng nghỉ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước: Cắt giảm giá thành không ngừng nghỉ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước là 1 chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Triển khai Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, biện pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, trong đây đã đề ra nhiều biện pháp, công đoạn thực hiện từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đây, Chính phủ đang quyết liệt triển khai hai Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của 1 vài đơn vị sự nghiệp công lập, có mục tiêu của hai Nghị quyết này bao trùm việc tinh giản biên chế gắn có cơ cấu lại, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi không ngừng nghỉ trong năm 2018 và 1 vài năm thứ hai, gắn có đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ hành chính sự nghiệp công lập.

Nghị quyết Chính phủ số 01/NQ-CP năm 2017 đã đề ra 1 vài biện pháp triển khai kế hoạch cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước GĐ 2016 – 2020, sắp xếp 1 vài khoản chi, giảm 1 vài khoản chi không ngừng nghỉ để tăng dần cơ cấu chi đầu tư phát triển. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018, Chính phủ tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa; chắc chắn tỷ trọng chi đầu tư phát triển 26%, tỷ trọng chi không ngừng nghỉ 64,1% trong tổng chi ngân sách nhà nước; bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh theo dự toán Quốc hội giao”.

Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 đã nêu rõ 1 vài bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về 1 số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải 1 vàih hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành chính quyền 1 vài cấp; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thu gọn đầu mối nội khu của 1 vài bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục.

Giảm đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021; tiếp tục triển khai có hiệu quả 1 vài chính sách bán hàng về tinh giản biên chế; rà soát, kiện toàn công dụng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 1 vài cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương bảo đảm tinh gọn, làm việc hiệu quả và gắn kết nghiêm ngặt có 1 vài chính sách bán hàng tinh giản biên chế.

Sau 1 năm nỗ lực, giá thành kinh doanh đã được giảm như thế nào?

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0