Phó Thủ tướng nhấn mạnh 9 trọng tâm cải cách hành chính năm 2018

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải 1 sốh hành chính của Chính phủ ở

Hiệp định CPTPP, EVFTA: Tạo động lực dịch chuyển dòng vốn đầu tư
Chủ tịch VCCI: Cồ phần hóa mà nhiều tổng công ty chỉ bán 1-2% vốn điều lệ là vô nghĩa
2 tỉnh có nhà máy Samsung lọt top 3 xuất khẩu nhiều nhất cả nước

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải 1 sốh hành chính của Chính phủ ở Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo, sáng 8/2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu ở Hội nghị – Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu ở Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, công tác cải 1 sốh hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh công đoạn cải 1 sốh, đã đi vào hoạt động 1 số mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng thời, từng bước cung cấp nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến cải 1 sốh hành chính, nhất là về công tác thi công pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 2 cuộc đối thoại giữa Chính phủ có công ty, đồng thời, đã có nhiều chỉ đạo đề nghị làm rõ và xử lý 1 số tài liệu về vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và 1 số sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức do cơ quan báo chí đăng tải. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy được hiệu quả trong việc theo dõi, đôn đốc 1 số bộ, cơ quan, địa phương thực hiện 1 số nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm đúng công đoạn, chất lượng.

Thể chế của nền hành chính được cải 1 sốh, đã đi vào hoạt động thêm 1 bước, nhất là thể chế kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế; hiện trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giải đáp thi hành luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so có trước. Đáng chú tâm, trong số văn bản còn nợ đọng, không có văn bản nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác cải 1 sốh thủ tục hành chính đã được 1 số bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thi công Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho công ty làm việc sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 9 trọng tâm cải 1 sốh hành chính năm 2018 - Ảnh 1.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Vẫn còn hiện trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển dưới chưa chuyển”

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đây, công tác cải 1 sốh hành chính vẫn còn 1 số tồn ở, hạn chế như việc triển khai nhiều nội dung cải 1 sốh còn chưa quyết liệt, đồng bộ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật 1 số lĩnh vực còn hạn chế, thủ tục hành chính thuộc 1 số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây gặp khó cho người dân, công ty; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, làm việc kém hiệu quả, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn gặp khó, vướng mắc, chưa đạt đề nghị đề ra; triển khai thi công Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế, ý thức phục vụ người dân theo tinh thần công bộc của 1 bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Nguyên nhân của các tồn ở, hạn chế nêu trên là do sức ì của bộ máy hành chính 1 số cấp trong việc 1 sốh tân thói quen, 1 sốh làm cũ còn lớn, còn hiện trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển dưới chưa chuyển” và 1 bộ phận công chức không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức, trở thành lực cản lớn đối có công cuộc cải 1 sốh.

Xác định rõ 2018 là năm bản lề thực hiện 1 số Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị 1 số bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến quán triệt 1 số chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cải 1 sốh hành chính, cải 1 sốh thủ tục hành chính, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, khiến cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, cực kỳ phục vụ nhân dân”, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải 1 sốh hành chính, đẩy mạnh thực hiện 1 số nhiệm vụ cải 1 sốh hành chính trong Chương trình tổng thể cải 1 sốh hành chính nhà nước; gắn kết nghiêm ngặt công tác cải 1 sốh hành chính của bộ, ngành có cải 1 sốh hành chính của 1 số địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong cải 1 sốh hành chính của từng ngành, lĩnh vực.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết nghiêm ngặt có 1 số chính sách bán hàng tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 1 số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải 1 sốh tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, làm việc hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ ba, tập trung thi công, đã đi vào hoạt động thể chế, cơ chế, chính sách bán hàng, pháp luật, đặc trưng là thể chế về phát triển, áp dụng khoa học công nghệ, công nghệ tài liệu và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng và sức tranh đua của nền kinh tế; ban hành kịp thời 1 số văn bản quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục hiện trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; chú tâm cải 1 sốh thủ tục hành chính ngay trong công tác thi công thể chế, rút ngắn thời gian ban hành văn bản giải đáp pháp luật, đưa pháp luật mau chóng đi vào cuộc sống xã hội, thi công xã hội thượng tôn pháp luật. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung đã đi vào hoạt động pháp luật về đầu tư, nhất là đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); sửa đổi, bổ sung 1 số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đây tập trung cải 1 sốh toàn diện làm việc kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; đều đặn tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có cùng đồng công ty; tăng cường tổ chức 1 số đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời giải đáp, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở 1 số bộ, ngành, địa phương.

Thứ tư, tăng cường cải 1 sốh thủ tục hành chính, nhất là 1 số thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, áp dụng công nghệ tài liệu, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách bán hàng đối có người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công làm việc hiệu quả ở 1 số địa phương; tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh tài liệu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, công ty trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, gặp khó cho ngưòi dân, công ty; phát huy vai trò của Hội đồng giải đáp cải 1 sốh thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu kỹ, đề xuất sáng kiến cải 1 sốh cơ chế, chính sách bán hàng, cải 1 sốh thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định ở Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ở 1 số bộ, ngành, địa phương trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 1 số cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhất quán, kiên nhẫn, liên tục trong triển khai công tác cải 1 sốh hành chính.

Các bộ, ngành, người đứng đầu 1 số bộ, ngành phải lập 1 số tổ công tác để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu 1 số bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhằm bảo đảm việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã phê duyệt và thực hiện 1 số chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ tài liệu báo cáo.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 1 số bộ, ngành, địa phương; khẩn trương đã đi vào hoạt động việc thi công, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng địa điểm việc làm trong 1 số cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách bán hàng tinh giản biên chế theo quy định.

Thứ bảy, đã đi vào hoạt động việc triển khai xác định, mở bán Chỉ số cải 1 sốh hành chính năm 2017 của 1 số bộ, cơ quan ngang bộ, UBND 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối có sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. Sử dụng có hiệu quả 1 số chỉ số này để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải 1 sốh hành chính, cung cấp đề nghị thi công nền hành chính phục vụ.

Tăng cường công tác truyền thông, mở bán công khai, minh bạch để người dân thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, tạo ra sự đồng thuận của xã hội, người dân được hưởng thụ hiệu quả của công cuộc cải 1 sốh hành chính.

Thứ tám, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 23/4/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của 1 số đơn vị sự nghiệp công lập. Trước mắt, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và 1 số nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của 1 số đơn vị sự nghiệp công lập trong 1 số ngành, lĩnh vực.

Thứ chín, thi công Chính phủ điện tử gắn kết nghiêm ngặt có cải 1 sốh thủ tục hành chính; đẩy nhanh công đoạn thi công Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp 1 số dịch vụ công này có Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường thi công, sử dụng hiệu quả 1 số phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

Cải 1 sốh hành chính: Nói nhiều, chuyển biến ít

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0