Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên mọi phương diện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chính phủ có 1 vài địa phương, nhấn mạnh năm 2018 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện,

Vì sao doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt rót vốn sang Việt Nam?
Tiền lương chiếm phần lớn trong chi ngân sách: Áp lực tài chính công
Làm gì để thu hút người tài đặc biệt cho TP.HCM?

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chính phủ có 1 vài địa phương, nhấn mạnh năm 2018 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên đa số 1 vài lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong năm 2019, cần phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm trước.

Năm 2018, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên đa số 1 vài lĩnh vực.

“Không phải ngẫu nhiên mà 1 không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, thi công và bảo vệ Tổ quốc đang tiếp tục lan toả rộng khắp trên cả nước”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn, không quá say sưa có thành tích, thắng lợi. Nguyên nhân Việt Nam vẫn đối diện nhiều gặp khó, thách thức.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2019 là năm thứ 4 – năm dự tính kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm, khởi đầu của quá trình dự tính tổ chức đại hội đảng bộ 1 vài cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng.

Do vậy, Chính phủ, chính quyền 1 vài địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện 1 vài chương trình, kế hoạch… bảo đảm đã đi vào làm việc thắng lợi 1 vài các con phố lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước theo đây đã nêu lên 4 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung tập trung ưu tiên thực hiện.

Thứ nhất là tiếp tục củng cố nền móng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó có các biến động bất thường của phân khúc. Việt Nam cần duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ Bên cạnh đây môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức tranh giành của nền kinh tế gắn có đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế…

Bên cạnh đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý về việc tiếp tục đẩy mạnh cải 1 vàih hành chính, phát triển đồng bộ và lành mạnh 1 vài loại phân khúc, phát triển nguồn nhân lực cung cấp cuộc 1 vàih mạng 4.0…

Nền kinh tế, theo ông, cần tiếp tục được cơ cấu lại 1 1 vàih mạnh mẽ và đồng bộ hơn ở tầm tổng thể quốc gia cũng như từng ngành, lĩnh vực, địa phương và 1 vài tổ chức kinh tế cụ thể.

Thứ hai là quan tâm hơn và có phương pháp cụ thể, thiết thực Bên cạnh đây đối có việc thi công và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, thi công con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và 1 vài nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước lưu ý việc tập trung ưu tiên xử lý 1 1 vàih căn cơ, bài bản các vấn đề xã hội bức xúc giai đoạn này như: khoảng 1 vàih giàu – nghèo và trình độ phát triển; đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn xã hội tăng thêm, kể cả trong công sở, trung tâm y tế, trường học …

Đồng thời, ông đề nghị khẩn trương thi công, rà soát, bổ sung đã đi vào làm việc và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả 1 vài chương trình, kế hoạch và đề án về: cải 1 vàih chính sách bán hàng tiền thu nhập đối có cán bộ, công chức, viên chức…

Thứ ba là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên nhẫn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh làm việc đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Bên cạnh đây, ông lưu ý việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự đoán chiến lược, đánh giá tình hình quốc tế; có 1 vài bước đi đồng bộ, chủ động làm sâu sắc, thực chất hơn 1 vài mối quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, tăng cường quan hệ có toàn bộ 1 vài nước trên cơ sở tiêu chuẩn: tôn trọng độc lập, chủ quyền, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cộng có lợi. Tổ chức tốt 1 vài làm việc đối ngoại song phương và đa phương.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là đẩy mạnh và làm tốt Bên cạnh đây công tác thi công Đảng và hệ thống chính trị, đặc trưng là thi công Chính phủ, chính quyền 1 vài cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, làm việc hiệu lực, hiệu quả.

Theo ông, cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn có việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 1 vàih Hồ Chí Minh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần làm tốt Bên cạnh đây công tác cán bộ để chọn lọc, bố trí các cán bộ thật sự có đức, có tài vào 1 vài vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Đồng thời, cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ các người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi thể hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn…

Thủ tướng: Con các con phố chúng ta chọn là đúng, tư duy của chúng ta không lỗi nhịp!

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0