Từ 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

Chính phủ đề nghị các Bộ đề xuất và phối hợp có Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thi công bảng lương bổng theo địa điểm việc làm, chứ

Casino đầu tiên ở Phú Quốc cho người Việt vào chơi
Kiến nghị bỏ phương án bán rượu bia theo giờ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đang tìm kiếm hướng đi mới để phát triển trong bối cảnh chiến tranh thương mại

Chính phủ đề nghị các Bộ đề xuất và phối hợp có Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thi công bảng lương bổng theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo…

Phấn đấu đến năm 2021 thực hiện tiến hành chế độ tiền lương bổng mới theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tất cả hệ thống chính trị; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách bán hàng tiền lương bổng của công ty.

Đó là các nội dung đáng chú tâm ở Nghị quyết vừa được ban hành về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về cải cách chính sách bán hàng tiền lương bổng đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong công ty.

Ngoài mục tiêu trên, Chương trình phấn đấu tiền lương bổng thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương bổng thấp nhất bình quân các vùng của khu vực công ty; đến năm 2030, thực hiện nâng mức tiền lương bổng của khu vực công thích hợp có chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương bổng thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương bổng thấp nhất bình quân các vùng của khu vực công ty.

Điều chỉnh mức lương bổng tối thiểu vùng của khu vực công ty trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương bổng Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương bổng trong công ty nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp có Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, đã đi vào làm việc hệ thống văn bản pháp lý về địa điểm việc làm và các tiêu chí phân tách, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn có từng địa điểm việc làm để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền thích hợp có quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ thi công và thực hiện chế độ tiền lương bổng mới.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp có Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 và các Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Quốc hội trình Chính phủ điều chỉnh mức lương bổng cơ sở tiến hành đối có cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 2019 và năm 2020.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp có các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách bán hàng tiền lương bổng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công thi công văn bản quy định chế độ tiền lương bổng mới theo nội dung cải cách của Đề án báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị tham khảo, chọn lọc trước khi giao các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành theo tính năng, đã đi vào làm việc trong quý 2/2020; đồng thời kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ tiền lương bổng khi ban hành chế độ tiền lương bổng mới.

Nghị quyết cũng đề nghị các Bộ đề xuất và phối hợp có Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thi công bảng lương bổng theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối có viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn có sắp xếp tổ chức bộ máy, tình giản biên chế và đổi mới cơ chế làm việc, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Các bộ, ngành, địa phương thi công và đã đi vào làm việc danh mục địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức và cơ cấu của các đối tượng trong lực lượng vũ trang, xác định khung năng lực theo từng địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, tinh giản biên chế theo chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối có các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Infographic: Sắp tới tiền lương bổng sẽ cách tân như thế nào?

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: